Iindawo ezintlanu eziNenzuzo kuyo nayiphi iMarike

Kubomi bam bangaphambili benkampani, bendisoloko ndimangalisiwe ngumsantsa wonxibelelwano phakathi kwabantu abenza iimveliso, kunye nabantu abazithengisayo nabazithengisayo. Ukuba sisilumko kunye nokusombulula iingxaki ekuhlaleni, bendihlala ndizama ukufumana indlela yokuvala umsantsa phakathi kwabenzi kunye nabathengisi. Ngamanye amaxesha le mizamo ibiphumelela, ngamanye amaxesha ibingaphumeleli. Ngelixa lokuzama ukusombulula ukusebenza kwangaphakathi kwe