Abathengisi bazele kangaka yiLap

Ndiphulaphule iProjekthi ye-Influencer. Yiprojekthi enomdla ngenene- imizuzu engama-60 yeengcebiso ezingama-60-zesibini ezivela kuWe Ngubani kwiwebhu othetha ngokudala ifuthe kwi-Intanethi. Ndingaba nobukrakra kancinci kuba ndingakhange ndimenywe ukuba ndincedise, kodwa njengoko ndimamele aba bantu… ndaye ndafika ekuqondeni ukuba uninzi lwazo luzele bubudenge. Kuqala, xa ufunda uluhlu, yenza umsebenzi wakho wesikolo… kakhulu