Iinjongo zango-2007

Ndiyakholelwa kwizicwangciso zokusebenza. Akukho ntlanganiso, isicwangciso seprojekthi, okanye isicwangciso sophuhliso lomntu ekufuneka siphele ngaphandle kokuphendula imibuzo emi-3: Ngubani? Nini? Intoni? Ukuba abanye abazibekeli njongo kum, ndiye ndisebenze ukuzibekela ngokwam. U-2007 uziva ngathi uza kuba ngunyaka omkhulu. I-WHO? Mna. Nini? 2007. Intoni? Nazi iinjongo zam: Nceda unyana wam nangayiphi na indlela endinako ngayo (ubukhulu becala yemali) ukuze aphumelele ngembeko kwaye