MRR Izishunqulelo

MRR

MRR sisishunqulelo se Ingeniso yaqho ngenyanga.

Umyinge wengeniso yenyanga ephinda-phindayo elinganiswa ngomthengi ngamnye okanye i-avareji kubo bonke abathengi. Iinkonzo ezisekelwe kumrhumo zisebenzisa i-MRR ukuqikelela ingeniso kunye nokukhula kwengeniso.