CISO Akhronimi

I-CISO

UCISO sisishunqulelo se IGosa loKhuseleko loLwazi eliyiNtloko.

Isigqeba esikwinqanaba eliphezulu kumbutho onoxanduva lokuseka nokugcina umbono weshishini, isicwangciso, kunye nenkqubo yokuqinisekisa ukuba ulwazi lwempahla kunye nobugcisa bukhuselwe ngokwaneleyo.